Your browser does not support JavaScript!

首頁 > 活動花絮 > 研討會 > 2021 年研討會
2021 年研討會

 新 new标志42021年多元、跨領域與弱勢關懷的優質幼兒教育學術研討會

      回首頁緣起目的 | 徵稿要點 | 籌備委員 | 審查結果 | 大會議程交通與住宿 | 聯絡我們

 

***【重要公告】本學術研討會的" line群組"被不法人士盜用,請投稿者勿再加入該群組***

 

                    徵稿時間:即日起至2021年02月20日止 。

                    審查通知:2021年03月22(週一)前。   

                    發表日期:2021年06月19日(週六)。

                    主辦單位:國立東華大學花師教育學院幼兒教育學系。